Otvoritvena vožnja 2018

https://www.youtube.com/watch?v=u9FbvS3BHEM